VỀ CHÚNG TÔI

Chức năng

  1. Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý công sở; quản lý tài sản, dự án đầu tư xây dựng; công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của Trường.
  2. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, làm việc và học tập.