Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc – Phiên bản năm 2020

120

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc – Phiên bản năm 2020

 

Số/Ký hiệu
2882/QĐ-ĐHKT-NS
Ngày ban hành 22/10/2020
Người ký GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc
 Phiên bản năm 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực công việc – Phiên bản năm 2020.

Điều 2.    Bộ Tiêu chuẩn này dùng để: (1) công nhận/đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021; (2) làm một trong những tiêu chí chi trả thu nhập tại UEH trong năm 2021; và (3) làm một trong những cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 3.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Trưởng đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

Quy định đánh giá và cho điểm đối với viên chức khối giảng dạy năm 2020 (gọi chung là giảng viên) – Mã số CN.2020.1

Quy định đánh giá và cho điểm đối với viên chức khối quản lý ngạch chuyên viên trở lên hoặc tương đương năm 2020 – Mã số CN.2020.2

Quy định đánh giá và cho điểm đối với viên chức ngạch dưới chuyên viên và thừa hành, phục vụ năm 2020 (gọi chung là nhân viên) – Mã số CN.2020.3

Quy định đánh giá và cho điểm đối với các khoa, viện đào tạo năm 2020 – Mã số TT.2020.1

Quy định đánh giá và cho điểm đối với Ban Giáo dục thể chất năm 2020 – Mã số TT.2020.2

Quy định đánh giá và cho điểm đối với phòng, ban, viện, đơn vị quản lý năm 2020 – Mã số TT.2020.3

Hướng dẫn thực hiện