Quyết định ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc – Phiên bản năm 2017

248

Can bo quan ly – 2017.pdf
Nhan vien – 2017.pdf
Tap the Khoi quan ly –  2017.pdf
Cập nhật thay đổi Bộ tiêu chí đánh giá 2017.pdf
Hướng dẫn thực hiện .pdf