Kết quả xét Thi đua – Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tháng 6 năm 2017