Công văn về việc góp ý dự thảo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc – Phiên bản năm 2017

182

Dự thảo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2017:

Cán bộ quản lý
Nhân viên
Tập thể khối quản lý
Cập nhật thay đổi Bộ tiêu chí đánh giá 2017